Ασφάλιση Ιατρών

Η φύση του ιατρικού επαγγέλματος κρύβει πολλές δυσκολίες και ένας γιατρός πρέπει να μπορεί να προστατευτεί για τον ίδιο και για την οικογένειά του.

Ένα συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Ιατρών καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη από τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, για οποιαδήποτε αμέλεια, σφάλμα, ιατρικό λάθος ή παράλειψη κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του, καθώς και για ατυχήματα στο ιδιωτικό του ιατρείο.