Διαβάστε ένα ενδιαφέρον σχόλιο για τις δηλώσεις εσφαλμένης διεύθυνσης κατοικίας

 

Διαβάστε ένα ενδιαφέρον σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις εσφαλμένης διεύθυνσης κατοικίας, που έκανε ο κ. Χρύσανθος Νικολάκος στο δημοσίευμα του nextdeal.gr με θέμα “ΠΛΗΝάδελφοι, ΣΥΝάδελφοι ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ κατοίκων Αμαρουσίου στη Μακεδονία ή Σαλαμίνα! Ντροπή!”. Καλό είναι να διαβαστεί από ασφαλιστές αλλά και από ασφαλισμένους!

 

“Αγαπητό Next Deal

Σχετικά με το πρώτο σκέλος του προβλήματος που προαναφέρθηκε, δηλαδή περί των δηλώσεων εσφαλμένης διεύθυνσης κατοικίας με σκοπό την ωφέλεια του χαμηλού ασφαλίστρου θα εφιστούσα την Πλήρη Αποφυγή από Πρακτικές αυτού του είδους καθότι ο Ασφαλισμένος είναι κατά ουσία Ανασφάλιστος.

Το κριτήριο τιμολόγησης της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου κινδύνου και δη του οχήματος (ελεγκτικά) αφορά αφενός στον Α.Φ.Μ. που αυτός αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αφετέρου σε πρόσθετα -σχετικά με τα παραπάνω- έγγραφα και στοιχεία που αναδεικνύουν την συνήθη κίνηση του οχήματος, δευτερευόντως δε στις δηλώσεις και αναφορές του ασφαλισμένου και του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Προς επίρρωση των παραπάνω δείτε αφενός σχετικές ερωτήσεις (όπου η απάντηση εμφανίζεται με κόκκινο μελάνι –εδώ με σημείωση (Σωστή)) από την ύλη των πιστοποιητικών επιπέδου Γ & Α της Τράπεζας της Ελλάδος αφετέρου δείτε τμήματα του Άρθρου 3 του Ν.2496/1997 τα οποία περιγράφουν ρητά κάθε τέτοια ή κάθε όμοια ή συναγόμενη Πρακτική Ωφέλειας (δόλου) του ασφαλίστρου.

Επίσης να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν ενεργοποιείται το Ασφαλιστήριο Λαθών και Παραλείψεων.

(Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ – ΤτΕ)

Κίνδυνοι και Risk Management – Ασφαλιστική Απάτη

Ερώτηση 32

Τι από τα παρακάτω, το οποίο αφορά την ασφάλιση αυτοκινήτων, αποτελεί ασφαλιστική απάτη;

Α) Όταν δεν δηλώνεται ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται επίσης και από δεύτερο οδηγό προς αποφυγή επασφάλιστρου και στην περίπτωση ατυχήματος, δήλωση ατυχήματος υποβάλλει ο πρώτος οδηγός.

Β) Όταν ο ασφαλισμένος κατά τη σύναψη του συμβολαίου, δηλώνει ως κατοικία με χαμηλότερο συντελεστή τιμολόγησης, για να πληρώνει μικρότερο ασφάλιστρο.

Γ) Όταν γίνεται ψευδής δήλωση για κλοπή αυτοκινήτων.

Δ) Όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις (Σωστή)

(Πιστοποιητικό Επιπέδου Α – ΤτΕ)

Ασφαλιστική Σύμβαση

Ερώτηση 21

Αν από δόλο γίνει κακή περιγραφή κινδύνου, ο ασφαλιστής τι δικαίωμα έχει;

Α) Να καταγγείλει τη σύμβαση εντός μηνός και, αν στο μεταξύ επέλθει κίνδυνος, απαλλάσσεται της υποχρέωσης να αποζημιώσει. (Σωστή)

Β) Να καταγγείλει τη σύμβαση εντός μηνός αλλά, αν στο μεταξύ επέλθει κίνδυνος, υποχρεούται να αποζημιώσει.

Γ) Να ζητήσει την κατάλληλη τροποποίηση της σύμβασης και, αν στο μεταξύ επέλθει κίνδυνος, απαλλάσσεται της υποχρέωσης να αποζημιώσει.

Δ) Να ζητήσει την κατάλληλη τροποποίηση της σύμβασης αλλά, αν στο μεταξύ επέλθει κίνδυνος, υποχρεούται να αποζημιώσει.

Ν.2496/1997

Άρθρο 3

Περιγραφή του κινδύνου

1. Κατά τη σύναψη της σύµβασης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση του ασφαλιστή……..)

2. Ο ασφαλιστής δεν µπορεί να επικαλεστεί ατέλειες ή πληµµέλειες των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου, εκτός αν έγιναν από πρόθεση.

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασφαλιστή ή του λήπτη της ασφάλισης, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του ασφαλιστή στοιχεία ή περιστατικά που είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου, ο ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή των περιστατικών.

6. Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσµίας, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσής του προς καταβολή του ασφαλίσµατος. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας του ασφαλιστή.

Με Πνεύμα Ειρήνης

Χρύσανθος Νικολάκος
Μεσίτης – Διαχειριστής Κινδύνων Ασφαλίσεων
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
Ενεργειακός Επιθεωρητής Α΄ Ταξης.
Ορκωτός Πραγματογνώμων Δομικών Έργων -Τροχαίων – Πυρασφάλειας
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ)”

ΠΗΓΗ: NEXTDEAL

Δημοσίευση: Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014