Διοικητικές Κυρώσεις σε Ανασφάλιστα Οχήματα

Θέμα: Διοικητικές κυρώσεις σε ανασφάλιστα οχήματα

 

Για την άρτια ενημέρωσή σας, θέτουμε υπόψη σας ότι, με το όρθρο 14 του νέου Νόμου 4286/2014 επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις στις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει το Π Δ 237/1986 (άρθρο 5 παρ 4) στην περίπτωση ανασφάλιστων οχημάτων και συγκεκριμένα.

 α) Τα χρηματικά πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα διατηρούνται ως είχαν και με τον προϊσχύοντα νόμο, δηλαδή 1.000 € για τα λεωφορεία, 500 € για τα επιβατικά και 250 € για τα δίκυκλα.Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται και στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος, αλλά και στον οδηγό αυτού, εφόσον είναι διαφορετικά πρόσωπα.

 β) Όσον αφορά στην άδεια ικανότητας οδηγού, ο νέος νόμος προβλέπει κατ’ αρχήν αφαίρεση για έξι (6) μήνες, όπως άλλωστε ίσχυε και με τον προηγούμενο νόμο.Ωστόσο, με τον νέο νόμο προβλέπεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα επιστροφής της άδειος ικανότητας οδηγού στον κάτοχό της πριν την παρέλευση της ανωτέρω περιόδου αφαίρεσης, με την προϋπόθεση της προσκόμισης της απόδειξης πληρωμής του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου.

γ) Τέλος, σχετικά με την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος, ο νέος νόμος προβλέπει κατ’ αρχήν την αφαίρεση τους για έξι (6) μήνες, όπως άλλωστε ίσχυε και στο παρελθόν και επί εμπλοκής σε ατύχημα γιο δύο (2) χρόνια.Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή δίδεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα επιστροφής των ανωτέρω στοιχείων στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος πριν την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων αφαίρεσης, με την προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση της προσκόμισης της σχετικής απόδειξης πληρωμής του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου, αλλά και του ασφαλιστηρίου του οχήματος.

Οι ως άνω ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από την 19 Σεπτεμβρίου 2014

 

Διαβάστε το Άρθρο και εδώ