Γενική και Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

 

 

 

 

 

 

Όλες οι Επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας τους έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες απέναντι στους Εργαζομένους τους, τους Πελάτες, τους Προμηθευτές, τους Μετόχους, ακόμη και απέναντι στο περιβάλλον. Τις ευθύνες αυτές οφείλουν (είτε από το Νόμο είτε όχι) να τις καλύπτουν με τα ανάλογα ασφαλιστήρια.

  • Ως Γενική Αστική Ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει η επιχείρηση που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον, να την αποκαταστήσει. Στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης δεν νοείται επιχείρηση χωρίς Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης.
  • Με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης καλύπτεται:

α) η εκ του νόμου εργοδοτική ευθύνη προς τους Υπαλλήλους για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής που ενδεχομένως προκληθούν σε αυτούς σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εργασία τους και

β) η καταβολή της διαφοράς μεταξύ της προβλεπόμενης ημερήσιας αποζημιώσεως των ασφαλιστικών ταμείων και του ημερομισθίου του Εργαζομένου, αλλά και η χρηματική τους ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.

 

Τα οφέλη ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου είναι ποικίλα καθώς διασφαλίζει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησής σας, αλλά και τη βιωσιμότητά της σε ειδικές περιπτώσεις ζημιών που εκ του νόμου υποχρεούστε να αποζημιώσετε.