Οδηγίες για ανασφάλιστους οδηγούς – Τι πρέπει να ξέρετε

Τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα, με την πολιτεία να έχει θέσει πλέον σε πλήρη εφαρμογή τις διαδικασίες εντοπισμού μέσα από τη διασταύρωση ηλεκτρονικών αρχείων. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι η αρμόδια υπηρεσία έχει δημιουργήσει ηλεκτρονικό αρχείο με πρόστιμα τα οποία ετοιμάζονται για να αποσταλούν σε ανασφάλιστους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μηχανών.

Πως λειτουργεί η διαδικασία του εντοπισμού των ανασφάλιστων αυτοκινήτων και μηχανών

Σε έλεγχο που γίνεται ανά τακτά διαστήματα η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τσεκάρει ηλεκτρονικά τα αρχεία που υπάρχουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Πληροφοριών. Εντοπίζει τα οχήματα που ήταν σε κυκλοφορία συγκεκριμένη ημερομηνία και δημιουργεί λίστα τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων. Στη συνέχεια για τα ανασφάλιστα οχήματα που εντοπίζονται δημιουργεί ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ.

Πως επιβάλλονται τα πρόστιμα

Για κάθε ιδιοκτήτη / συνιδιοκτήτη τυχόν ανασφάλιστου οχήματος δημιουργείται όπως προαναφέρθηκε πρόστιμο 250 ευρώ, ωστόσο για κάθε όχημα ή μηχανή είναι υποχρεωτικό να πληρωθεί ένα παράβολο. Αφού δημιουργηθεί ηλεκτρονικά το αρχείο με τα ανασφάλιστα οχήματα και τις μηχανές η αρμόδια αρχή (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στέλνει ειδοποιητήρια επιστολή στους ιδιοκτήτες είτε με e-mail είτε στην ηλεκτρονική θυρίδα μηνυμάτων TaxisNet, είτε στην τελευταία δηλωθείσα από αυτούς, στη φορολογική διοίκηση, ταχυδρομική διεύθυνση. Στην επιστολή τους ενημερώνει ότι σε συγκεκριμένη ημερομηνία (ημερομηνία διασταύρωσης) εντοπίσθηκε το όχημά τους ανασφάλιστο και για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν κατά περίπτωση.

Τι πρέπει να προσέξετε όσοι έχετε ανασφάλιστο όχημα

Εάν το όχημα σας είναι ανασφάλιστο και λάβετε ειδοποιητήρια επιστολή θα πρέπει να πληρώσετε πρώτα το ηλεκτρονικό παράβολο των 250 ευρώ και να ασφαλίσετε στη συνέχεια το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σας. Ακόμα και εάν έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητο σας πριν πάρετε την επιστολή με το πρόστιμο θα πρέπει να ξέρετε ότι το ηλεκτρονικό παράβολο ισχύει εφόσον το ασφαλιστήριο σας έχει γίνει μετά από την ημερομηνία διασταύρωσης που αναφέρεται στην επιστολή Ο ιδιοκτήτης που δεν υποχρεούται να προβεί σε ασφάλιση του οχήματός του για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, όπως το εάν  έχει ασφαλίσει το αυτοκίνητο του πριν την ημερομηνία διασταύρωσης ή έχει απαλλαγή υποχρέωσης από την ασφάλισή του ή το έχει σε ακινησία του ή έχει διαπιστωθεί λάθος στα στοιχεία κυκλοφορίας του πρέπει να απευθυνθεί στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (Ασφαλιστική Επιχείρηση, Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών). Εκεί θα ζητήσει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των δεδομένων τους ώστε το όχημα να εξαιρεθεί από το αρχείο των ανασφάλιστων.

Τι πρέπει να ξέρετε για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Οι ασφαλιστικές εταιρείες σύμφωνα με το νόμο πριν ασφαλίσουν ένα όχημα μέσω υπηρεσιών (web service) που παρέχονται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ., προβαίνουν:

1. Σε έλεγχο ο οποίος δείχνει εάν το όχημα που πρόκειται να ασφαλιστεί έχει εντοπισθεί ως ανασφάλιστο και αν έχει πληρωθεί το ηλεκτρονικό παράβολο . Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώνεται αν είναι σωστή η σχέση αριθμού κυκλοφορίας και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη προς αποφυγή λαθών κατά τη σύνταξη των συμβολαίων και αν απαιτείται πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου για την έκδοση του συμβολαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο νόμο.

2. Σε ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ., μετά την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σχετικά με τα στοιχεία αυτού, καθώς και σχετικά με τον αριθμό του παράβολου που χρησιμοποιήθηκε.

3. Σε ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ. σχετικά με τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που λόγω ευθύνης τους παρελήφθησαν στη λίστα των τυχόν ανασφάλιστων ενώ δεν θα έπρεπε. Σε περίπτωση που τα παραπάνω λόγω τεχνικού ζητήματος δεν μπορούν να γίνουν, η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να προβεί στην έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με την προϋπόθεση: να διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο και να ενημερώσει τη Δ.ΗΛΕ.Δ. αμέσως μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας των ηλεκτρονικών συστημάτων και να ενημερώσει τον πολίτη ότι η σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παράβολου που τυχόν έχει δημιουργηθεί και εκκρεμεί η πληρωμή του.

Έλεγχος συμμόρφωσης για τους παραβάτες

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε τακτά διαστήματα μπορεί να ανταλλάσσει ή να αναζητά στοιχεία από το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών, είτε μαζικά με τη μορφή αρχείου είτε μέσω υπηρεσίας web-service σχετικά με την κατάσταση οχημάτων και να λαμβάνει ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω κατά περίπτωση πληροφορίες:

Α. Σε περίπτωση ασφάλισης του οχήματος: την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, την ασφαλιστική επιχείρηση, το μοναδικό αριθμό του ηλεκτρονικού παράβολου που ταυτίζεται με τον αριθμό της ειδοποίησης, εφόσον ήταν απαιτητό.

Β. Σε περίπτωση μη ορθού χαρακτηρισμού ως ανασφάλιστο: την αιτία μη ορθής εικόνας (όπως μη αποστολή του οχήματος από την ασφαλιστική επιχείρηση στο Κέντρο Πληροφοριών), τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που υφίσταται.

Γ. Σε περίπτωση ασφάλισης του οχήματος χωρίς έλεγχο, λόγω τεχνικής αδυναμίας επικοινωνίας των συστημάτων, για το αν το όχημα είχε εντοπιστεί ως ανασφάλιστο κατά τα προαναφερθέντα: -στοιχεία αποτυχημένων κλήσεων (ημερομηνία, ώρα) -αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος -Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη στο όνομα του οποίου συνάφθηκε το συμβόλαιο -τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου.». Σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος με τα οριζόμενα στην παρούσα, η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε εύλογο χρόνο και όχι πέραν διμήνου από τη διενέργεια της διασταύρωσης για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αποστέλλει τα στοιχεία του, καθώς και του οχήματός του για το όποιο δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται. Επίσης στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή αποστέλλονται τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των οχημάτων τους, για τα οποία συντάχθηκαν ασφαλιστήρια συμβόλαια μετά την ημερομηνία διασταύρωσης χωρίς την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου, για οποιαδήποτε αιτία, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Δεν αποστέλλονται στην Αστυνομική Αρχή τα στοιχεία ιδιοκτητών οι οποίοι, μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, μεταβίβασαν ή διέγραψαν οριστικά από την κυκλοφορία τα οχήματά τους που εντοπίστηκαν ως τυχόν ανασφάλιστα.

Προβλεπόμενες κυρώσεις

Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για έξι (6) μήνες. Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι (6) μήνες και επί εμπλοκής του σε ατύχημα για δύο (2) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης. Χρηματικό πρόστιμο στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος και στον οδηγό αυτού, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Σε περίπτωση που οδηγός του οχήματος είναι ο κύριος ή κάτοχος αυτού επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο.

ΠΗΓΗ: INSURANCE DAILY NEWS