Χρήσιμα Links

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) www.eaee.gr

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών www.eea.gr

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά  www.eep.gov.gr 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος www.uhc.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) www.eias.gr

Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης www.bankofgreece.gr

Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης http://www.mib-hellas.gr

Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής www.pligf.gr

Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων www.epikef.gr

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή www.synigoroskatanaloti.gr

Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών www.opemed.gr

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών www.insuranceregistry.uhc.gr